Nadzór BHP


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) jest zbiorem zasad, które określają sposób wykonywania pracy, a przede wszystkim zapewnienia pracownikom warunków pracy, w taki sposób aby nie zagrażały one życiu lub zdrowiu oraz aby były higieniczne. Kwestia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy została określona w dziale X Kodeksu pracy, w artykułach od 207 do 212. Ustawodawca nałożył na pracodawcę liczne obowiązki związane z BHP, a także prawa i obowiązki pracownika w tym zakresie. Podstawową kwestią, która jest nakładana na pracodawcę to odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, ponadto obowiązany jest on chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przykładem zobowiązania pracodawcy wobec pracownika jest organizowanie pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy czy zapewnianie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym z uwzględnieniem zagadnień technicznych, organizacji pracy, warunków pracy, stosunków społecznych oraz wpływu czynników środowiska pracy.

Ale czym właściwie jest nadzór BHP? Przede wszystkim musi być prowadzony przez doświadczonych profesjonalistów, aby był wykonany w sposób rzetelny. Fachowy nadzór BHP jest gwarancją wysokiej bezwypadkowości w pracy oraz realnym zwiększeniem warunków bezpieczeństwa. Służby BHP mają za zadanie kompleksowo czuwać nad tym, by w całym przedsiębiorstwie przestrzegane były zasady bezpieczeństwa i higieny. Jest to jeden z tych obowiązków, z których pracodawca nie ma prawa się wymigiwać. Warto wspomnieć, że wyspecjalizowane organy prowadzące kontrolę BHP nie mają tylko kontrolować przedsiębiorstw, ale również egzekwować właściwie wdrażanie aktualnie obowiązujących przepisów, ale również w sposób dobry oraz dokładny doradzać w skutecznym ich wdrażaniu. Nadzór BHP dokonywany jest przede wszystkim po to, aby chronić wszystkich pracowników przed utratą zdrowia lub życia związanego z wykonywanym zawodem.

Nadzór BHP: bhp-prometeo.pl